Как реагират цветята при промяна на осветле­нието?

Независимо че отделните видове цветя имат конкретни изисквания по отношение на светлината, които е необходим да се спазват, трябва да се отбележи, че те се приспособя ват към условията на осветление, при които са поставени Всяко разместване може да повлияе отрицателно върху по­нататъшното им развитие и да доведе до опадване на цвет­ните пъпки, пожълтяване и опадване на листата, смущения в растежа и пр.

Наред с това трябва да се знае, че цветята реагират опре­делено и на дължината на деня. Във връзка с това те се де­лят на растения на късия ден (залагат цветни пъпки само прс условията на къс ден), растения на дългия ден и неутралн растения.

Замяна на слънчева светлина с изкуствена
Заменянето на слънчевата светлина с изкуствена е напълно възможно и много отдавна се практикува. Изкуственото ос ветление се използва главно през зимните месеци, когато слънчевата светлина е недостатъчна, както и в по-северните страни, където слънчевата светлина също е недостатъчна. Освен това изкуственото осветление се използва и за удължаване на деня при насоченото отглеждане на някои култури.